Willkommen bei den Adipositas Selbsthilfegruppen

Die nächsten Termine

SHG Linz AKH
10.08.2016
SHG St. Pölten
16.08.2016
SHG Klagenfurt
17.08.2016
SHG Villach
18.08.2016
SHG Wolfsberg
19.08.2016
SHG Hainburg
08.09.2016
SHG Purkersdorf
09.09.2016
SHG Schwaz
13.09.2016
SHG Steyr
13.09.2016
SHG Hollabrunn
13.09.2016
SHG Hallein
14.09.2016
SHG Oberwart
16.09.2016
SHG Leoben
19.09.2016
SHG Innsbruck
20.09.2016